gazetasosnowiec.pl

gazetasosnowiec.pl – dom, biznes, zdrowie

testament
Lifestyle

Jak prawidłowo spisać testament – czy może być nieważny?

Na mocy testamentu można samodzielnie zdecydować, kto dziedziczy majątek na wypadek śmierci. Jego sporządzenie kojarzy się z koniecznością odwiedzenia notariusza, jednak w rzeczywistości można go spisać również bez udziału prawnika. Na co należy uważać, aby testament był ważny?

Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić każda osoba pełnoletnia, o ile nie została ubezwłasnowolniona. Czynność ta musi być wykonana osobiście – testamentu nie może za nas spisać pełnomocnik. Należy tutaj zachować formę pisemną – co więcej, testament trzeba spisać własnoręcznie, opatrzyć datą oraz podpisem. Dokument sporządzony na komputerze uznaje się za nieważny, podobnie jak w przypadku, gdy treść spisze inna osoba, natomiast spadkodawca jedynie się pod nią podpisze. W sytuacji, gdy spadkodawca z jakichś powodów nie może samodzielnie spisać testamentu, za ważną będzie uznana forma ustna. Oświadczenie musi zostać wypowiedziane w obecności dwóch świadków, wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Spisuje się je w odpowiednim protokole.

Kiedy testament jest nieważny?

Testament to dokument, który -co do zasady- można podważyć. Jest on nieważny w przypadku, gdy spadkodawca:

  • został wprowadzony w błąd (istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdyby nie ów błąd, testament nie zawierałby konkretnej treści),
  • nie mógł w sposób świadomy podjąć konkretnych decyzji,
  • w momencie sporządzania dokumentu nie mógł swobodnie podejmować decyzji,
  • podjął decyzję pod wpływem groźby.

Testament może każdy, kogo w jakiś sposób dotyczy postępowanie spadkowe. Nie można tej czynności dokonać przed notariuszem- nieważność testamentu może stwierdzić wyłącznie sąd. Co istotne, osoba podważająca testament musi przedstawić konkretne dowody, potwierdzając jego nieważność.

Kancelaria notarialna w Katowicach – kiedy warto skorzystać z usług notariusza, sporządzając testament?

Prawo nie przewiduje konieczności sporządzania testamentu w formie aktu notarialnego, jednak wiele osób decyduje się właśnie na takie rozwiązanie. Przede wszystkim akt notarialny bardzo trudno podważyć, gdyż dokument zyskuje wtedy miano urzędowego. Zaprzeczenie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach, a osoba zaprzeczająca musi owe okoliczności udowodnić. Kancelaria notarialna w Katowicach pomaga sporządzić dokument, a także zajmuje się jego dalszym procedowaniem na wypadek śmierci spadkodawcy. Warto pamiętać, że notariusz nie tylko poświadcza testament, lecz również udziela cennych porad prawnych czy wskazówek dotyczących kwestii podziału majątku. Z jego usług korzystają nie tylko osoby w podeszłym wieku- obecnie sporządzanie testamentu stało się powszechną praktyką, zwłaszcza wśród dobrze uposażonych. Testament daje zabezpieczenie podziału majątku zgodnie z wolą spadkodawcy, wykluczając tym samym dziedziczenie ustawowe.